Comuna Sarasău, str.Principală, nr. 511. Județul Maramureș

Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal

Cine suntem?

Primaria Comunei Sarasău certifică faptul că respectă drepturile dumneavoastră conferite de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Care sunt datele cu caracter personal?

Orice informație prin care o persoană fizică devine identificabilă, cum ar fi: un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale etc.

Ce înseamnă prelucrarea de date cu caracter personal?

Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere (inclusiv către terți), diseminare sau punere la dispoziție în orice alt mod, alăturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Care sunt riscurile generate de o prelucrare necorespunzătoare și neconformă cu prevederile legale naționale și europene?

Riscul la care Regulamentul (UE) 2016/679 și Legea nr. 677/200, cu modificările și completările ulterioare se referă este definit astfel: , Riscul poate fi rezultatul unei prelucrări a datelor cu caracter personal care ar putea genera prejudicii de natură fizică, materială sau morală, în special în cazurile în care: prelucrarea poate conduce la discriminare, furt sau fraudă a identității, pierdere financiară, compromiterea reputației, pierderea confidențialității datelor cu caracter personal protejate prin secret profesional, inversarea neautorizată a pseudonimizării sau la orice alt dezavantaj semnificativ de natură economică sau socială, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Ce măsuri de colectare și de prelucrare în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră personale a luat societatea noastră?

Vă asigurăm în același timp că societatea noastră administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană, cu obiectivul de a elimina riscurile care vizează siguranța datelor dumneavoastră personale.

Primaria Comunei Sarasău garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic, sunt protejate bazele de date inclusiv prin criptare electronică, au fost încheiate protocoale de colaborare cu societățile informatice care gestionează pagina noastră de web, s-au prevăzut specificații de securizare a datelor în contractele de colaborare precum și în procedurile interne și există prevederi de confidențialitate în contractele angajaților noștri.

Care sunt scopurile colectării și prelucrării datelor cu caracter personal?

Scopurile colectării datelor cu caracter personal sunt:

 • pentru a vă oferi serviciile de transport pe care le așteptați de la noi
 • pentru realizarea de diferite studii statistice, cercetări care vizează eficiența și îmbunătățirea activității pe care o desfășurăm. În cele mai multe cazuri în această situație se produce pseudomizarea datelor personale, adică persoanele care le-au furnizat nu mai sunt identificabile.
 • în cadrul optimizării proceselor noastre interne, și/sau a îmbunătățirii sistemelor informatice.
Cine mai poate prelucra date cu caracter personal în numele nostru?

Primaria Comunei Sarasău poate furniza datele cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: companii/societăți care au locuri de muncă vacante, societăți similare societății noastre cu care colaborăm în vederea identificării de candidate și de locuri de muncă. Informațiile dumneavoastră, cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Cât timp se păstrează datele?

Prin completarea în formularul de pe Site a datelor personale vă exprimați expres consimțământul ca Primaria Comunei Sarasău și partenerii săi, respectiv și împuterniciții săi, să prelucreze respectivele date personale pe durata pregătirii personale, dar și pe o perioadă în care dumneavoastră sunteți interesat de viitoare servicii. Perioada de păstrare este deci diferită și dumneavoastră aveți acces și puteți fi informați în orice moment.

Care sunt drepturile persoanelor ale căror date se colectează și prelucrează?
 • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
 • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: – puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia. Pentru simplificare este necesar să știți că puteți verifica oricând acordul care există pentru prelucrarea datelor personale solicitând acest lucru cu o cerere scrisă sau un mesaj electronic, la datele noastre de contact și/sau să solicitați și întreruperea prelucrării lor: Primaria Comunei Sarasău, Adresa email: primaria@primaria-soparlita.ro sau/si la nr. telefon: 0262-371212
Informații suplimentare

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Refuzul dumneavoastră ne determină imposibilitatea noastră de a vă implica în proiectele derulate precum și de a vă oferta.

Prin acceptarea termenilor și condițiilor, oferiți - Primaria Comunei Sarasău - dreptul de a colecta și prelucra aceste date cu caracter personal, ați luat la cunoștință de toate informațiile prezentate și sunteți de acord cu acestea.